O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

TIPY A INSPIRACE

 

Najdìte si svého marana
 
Autor: Marek Herman
Olomouc: Hanex, 2008. 2.vydání. ISBN 978–80-7409–023-3
 
Knihu můžete koupit zde.

Sympatická kníĹžka z oblasti psychologie a mezilidských vztah? vám napoví, co je klí?em k osobní spokojenosti (sebepoznání :-). Jak porozum?t tomu, co ?íkají ostatní. Jak si dávat reálné cíle a mnoho dalších cenných informací.

Kniha je napsaná srozumiteln? a poutav?. Pom?Ĺže kaĹždému, kdo pot?ebuje pochopit zásadní motivy jednání druhých lidí, ale i svého. I kdyĹž to na první pohled nevypadá, na své si p?ijdou lidé pracující v úzkém kontaktu se zákazníky (obchodní zástupci, manaĹže?i...).

A pro? mar?an? Podle psychologa Marka Hermana má kaĹždý z nás v sob? malé dít?, malého mar?ana, vnit?ní hlas. KdyĹž mu umíme naslouchat, dokáĹžeme mluvit s mar?any druhých lidí. DokáĹžeme je zaujmout.

Na za?átku kníĹžky autor vysv?tluje základy "mar?anštiny". Malý mar?an má rád o?ní kontakt, úsm?v. Rád slyší své jméno. Pot?ší ho, kdyĹž umíme naslouchat. P?íjemn? se ho dotýkáme (v obchodním kontaktu - podání ruky). Má rád p?edstavy, p?íb?hy, p?íklady. KdyĹž si m?Ĺže n?co hned sám osobn? vyzkoušet. M?Ĺže se na nás spolehnout (plníme své sliby). Umíme ho ocenit. Je vám to pov?domé? Ano, základy "mar?anštiny" jsou základy efektivní komunikace, které tak ?asto slyšíte t?eba na školení prodejních dovedností. 

KníĹžka vstupuje do oblasti psychologie osobnosti. Popisuje klí?ové momenty pro náš zdravý duševní vývoj. Pom?Ĺže vám pochopit, pro? lidé reagují tak jak reagují.

Pro kaĹždého lektora je d?leĹžitý výrok: "nem?Ĺžeme se u?it, kdyĹž jsme ohroĹženi na Ĺživot?" (máme hlad, klesla nám hladina cukru v krvi, jsme unavení). To jsou skute?n? d?leĹžité momenty pro vytvo?ení takové atmosféry, aby školení m?lo efekt.