O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

TIPY A INSPIRACE

JĂĄ jsem OK, ty jsi OK.
 
Autor: Thomas. A. Harris
Praha: Pragma, 1997, s. 311. ISBN 80-7205-508-9.
 
Knihu můžete koupit zde.

"KaĹždá vzpomínka má vlastní neuronovou cestu..."

Nad?asová kniha dr. Thomase Harrise o transak?ní anylýze. Získat ji, je tém?? nemoĹžné. Nabízí detailní plán mysli, p?esný a srozumitelný slovní?ek, kterému porozumí opravdu kaĹždý. Pom?Ĺže pochopit obtíĹžné situace, do kterých jste se dostali a nabídne praktické rady, jak je v budoucnu úsp?šn? ?ešit.

Podle T. Harrise jsou v kaĹždém z nás t?i stavy (RODI?, DÍT?, DOSP?LÝ), které ovliv?ují zp?sob, jak jednáme v konkrétních situacích. Vznikají nahráváním skute?ných záĹžitk?, které jsme zaznamenali do mozku. Nejvýznamn?jší z nich se staly do našeho pátého roku. Jednotlivé záznamy nikdy nem?Ĺžeme smazat, ale m?Ĺžeme se rozhodnout, Ĺže je vypneme.

RODI? je jedine?nou sbírkou nahrávek, v nichĹž hrají klí?ovou roli naši rodi?e. Jejich osobní p?íklady, výroky pravidla, zákony a domn?nky, které jsme u nich vid?li a slyšeli. Mnoho z rodi?ovských dat spadá do kategorie „jak se co d?lá“ (jak se vysmrkat, jak si ustlat, jak p?ejít p?es cestu). Jsou to velmi uĹžite?ná data, pomocí kterých se dít? u?í. ?lov?k, jehoĹž prvotní instrukce byly p?íliš intenzivní, však m?Ĺže mít s p?ehodnocováním starých zp?sob? jednání v budoucnu zna?né potíĹže.       

DÍT? nahrává naše reakce na to, co vidíme, slyšíme, cítíme a chápeme. Je to vzácné skladišt? kladných dat jako je tvo?ivost, zv?davost, první objevy. Bezstarostné dít? je takové, které zjistí, Ĺže v?tšina RODI?E je spolehlivá…?íkali mi pravdu, m?Ĺžu se na to spolehnout.

DOSP?LÝ je naší osobní myšlenkovou p?edstavou o Ĺživot?. Kontroluje staré informace, t?ídí je pro další pouĹžití. Rodí se v nás p?ibliĹžn? kolem desátého m?síce, kdy zjiš?ujeme, Ĺže m?Ĺžeme pohybovat s p?edm?ty a pohybovat se.