O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

TIPY A INSPIRACE

Jak pøekonat nesouhlas. Zåsady vyjednåvåní s lidmi, s nimiŞ nelze vyjednåvat.
 
Autor: Wiliam Ury
Praha: Management Press, 2008, s. 132. ISBN 978-80-7261-192-8.
 
Knihu můžete koupit zde.

Kniha p?ináší cenné rady, jak postupn? p?ivést oponenta k realistickému pohledu na situaci. Jak zajistit, aby konfliktní situace nep?erostla v neplodnou konfrontaci. Jak respektovat oponent?v pohled na v?c a jak vyjád?it vlastní pohled na problém, aniĹž byste oponenta provokovali k ješt? v?tšímu odporu a prosazování vlastního postoje.

Metoda popsaná v této knize je univerzální. Lze ji pouĹžít p?i vyjednávání s tvrdohlavým teenagerem stejn? jako s neústupným ú?edníkem. V kaĹždém p?ípad? vám pom?Ĺže konstruktivn? vyuĹžít svého vyjednávacího potenciálu a udrĹžet si kontrolu nad vyjednáváním v t?ch nejsloĹžit?jších situacích.

William Ury je mezinárodn? uznávaným odborníkem na vyjednávání. Jeho poradenských sluĹžeb vyuĹžívají firmy, jako jsou IBM, AT&T ?i American Express. P?sobí jako poradce Bílého domu, ministerstva zahrani?í a ministerstva obrany Spojených stát?.

Úryvek z knihy:

"Oplácení vám málokdy pom?Ĺže prosadit vaše okamĹžité zájmy a obvykle naruší dlouhodobé vztahy. Krom? toho má ješt? jednu nevýhodu. Váš oponent m?Ĺže ve skute?nosti ?ekat na to, Ĺže ho napadnete. Pokud to ud?láte, ocitnete se na jeho h?išti a hrajete hru, kterou si zvolil."

"N?kdy se necháme zastrašit a vyhovíme svému oponentovi pod vlivem iluze, Ĺže pokud ustoupíme, zbavíme se ho a uĹž s ním nebudeme muset nikdy jednat. ?asto to ale skon?í tak, Ĺže se doty?ný vrátí a poĹžaduje další ústupky. Ten, kdo se pokouší svého oponenta takto uspokojit, se chová jako ?lov?k, který v??í, Ĺže kdyĹž bude tygrovi dávat neustále maso, stane se z n?j (z tygra) nakonec vegetarián."