O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

TIPY A INSPIRACE

Jak velká mùže být skupina, aby bylo školení úèinné?

Odpovìï na tuto otázku je sloĹľitá. ZáleĹľí na mnoha okolnostech (téma školení, cíl tzn. jestli si mají úèastníci akce zapamatovat nové informace, nebo osvojit nové dovednosti). S nadsázkou mùžeme øíci, Ĺľe èím vìtší je skupina úèastníkĂą na školení, tím vìtší musí být lektor profesionál.

Za optimální povaĹľujeme dvanáct osob ve skupinì. Tento poèet je psychologickou hranicí pro pozitivní proĹľitek identity „malé skupiny“. Pøi vìtším poètu zaèínáme mít pocit, Ĺľe jsme spíše na vìtším shromáĹľdìní. Více stejnì ale i mnohem zajímavìjších informací se doètete v knize Paddy O'Brienové Pozitivní øízení. Asertivita pro manaĹľery.

Ukazuje se, Ĺľe horní hranice je nìkde mezi 12 a 15 èleny ve skupinì. Jak si poradit s vìtším poètem lidí? Skupinu si mùžeme rozdìlit do menších pracovních týmĂą. Z vlastních zkušeností doporuèuji vytvoøit max. 3 týmy s pìti èleny. Nìkteøí kolegové doporuèují 4 aĹľ 6 úèastníkĂą v jednom týmu. DĂąleĹľité je, abychom vytvoøili dostateèný prostor pro aktivní zapojení kaĹľdého úèastníka. Jen tak zjistíme, jestli vše dostateènì pochopil a je schopný nové znalosti a dovednosti pøenést do své práce.