O MN CENK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A KOLEN
KONZULTACE

VAE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

TIPY A INSPIRACE

Desatero vyhledávaného lektora

Uhádnete, kolik let ubìhlo od vydání knihy Vademekum lektora dospìlých aneb Co musí vìdìt a umìt lektor dospìlých, ze které je následující desatero lektora?
Je to:

 1. 14
 2. 24
 3. 34

NÁROKY NA TEBE JAKO LEKTORA Z HLEDISKA ZVLÁŠTNOSTI UÈENÍ DOSPÌLÝCH

 1. Musíš si umìt získat dùvìru. Úèastníci v tobì mají vidìt vzor. Co øíkáš, musí být v souladu s tvým chováním.
 2. Mìl bys vyuèovat zajímavì, mìl bys vše, co uvádíš, opírat o zkušenosti a znalosti úèastníkù a to vše zamìøovat na jejich praxi.
 3. Chraò se toho být nudný. Nepøedèítej - tví posluchaèi sami dovedou èíst. Snaž se støídat zpùsoby práce s úèastníky a vystøíhej se toho pracovat jen jedním zpùsobem.
 4. Úèastníci tì prohlédnou, i kdyby ses tváøil a choval nepøístupnì a povýšenì. Zachovají se k tobì právì tak.
 5. Nedávej nikomu pøednost. Také se chraò toho, abys nìkoho znevýhodòoval.
 6. Urèitì víš a dovedeš víc než úèastníci. Proto však nemusíš být neskromný. Neboj se, úèastníci to sami poznají, že máš pøevahu.
 7. Èím ménì okázale budeš vystupovat, tím více si úèastníky získáš. Jsi lektorem - uèitelem tìch, kteøí ti na chvíli byli svìøeni. Lidé nemilují fráze, øeènické efekty, hromady citátù: odpuzoval bys je.
 8. Máš pøed sebou dospìlé s nìkolika desítkami let zkušeností ze spoleèenské praxe. Nevìøil bys, co je v lidských hlavách moudrosti. Snaž se k nim proniknout a sám mnoho získáš!
 9. Lidé od tebe oèekávají pøátelskou pomoc, nikoli nìjaké pouèování. Podávej jim pomocnou ruku, ale chraò se mistrovat se zdviženým prstem!
 10. Nauè se klopotnému umìní naslouchat úèastníkùm tvé akce. Je to vìtší umìní než k nim hovoøit.
Správná odpovìï je C. Liveèka, E., Kubálek, J. Vademekum lektora dospìlých. Co musí vìdìt a umìt lektor dospìlých. Praha: Práce, 1975, s. 99.